Privacyverklaring – Nederlands

For the English version, see below

Locked-in Hasselt, gevestigd aan Leopoldplein 31 3500 Hasselt, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

Contactgegevens:

http://www.lockedinhasselt.be Leopoldplein 31 3500 Hasselt +32 (0) 11 96 37 76

Steve Gilissen is de Functionaris Gegevensbescherming van Locked-in Hasselt. Hij is te bereiken via info@lockedinhasselt.be

Persoonsgegevens die wij verwerken
Locked-in Hasselt verwerkt uw persoonsgegevens doordat u gebruik maakt van onze diensten en/of omdat u deze zelf aan ons verstrekt. Hieronder vindt u een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken
Onze website en/of dienst heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar. Tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. We kunnen echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 is. Wij raden ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als u er van overtuigd bent dat wij zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op via info@lockedinhasselt.be, dan verwijderen wij deze informatie.

Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken
Locked-in Hasselt verwerkt uw persoonsgegevens voor de volgende doelen:

Geautomatiseerde besluitvorming
Locked-in Hasselt neemt niet op basis van geautomatiseerde verwerkingen besluiten over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen.
Het gaat hier om besluiten die worden genomen door computerprogramma’s of -systemen, zonder dat daar een mens (bijvoorbeeld een medewerker van Locked-in Hasselt) tussen zit.

Hoe lang we persoonsgegevens bewaren
Delen van persoonsgegevens met derden
Locked-in Hasselt verstrekt uitsluitend aan derden en alleen als dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met u of om te voldoen aan een wettelijke verplichting.

Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken
Locked-in Hasselt gebruikt alleen technische en functionele cookies.
En analytische cookies die geen inbreuk maken op uw privacy.
Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen op uw computer, tablet of smartphone.
De cookies die wij gebruiken zijn noodzakelijk voor de technische werking van de website en uw gebruiksgemak.
Ze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en onthouden bijvoorbeeld uw voorkeursinstellingen.
Ook kunnen wij hiermee onze website optimaliseren. U kunt zich afmelden voor cookies door uw internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat.
Daarnaast kunt u ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van uw browser verwijderen.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen
U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heeft u het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door Locked-in Hasselt en heeft u het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat u bij ons een verzoek kunt indienen om de persoonsgegevens die wij van u beschikken in een computerbestand naar u of een ander, door u genoemde organisatie, te sturen. U kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van uw persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van uw toestemming of bezwaar op de verwerking van uw persoonsgegevens sturen naar info@lockedinhasselt.be. Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door u is gedaan, vragen wij u een kopie van uw identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie uw pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van uw privacy. We reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op uw verzoek.

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen
Locked-in Hasselt neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan.
Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op met onze klantenservice of via info@lockedinhasselt.be

– Voor- en achternaam
– Adresgegevens
– Telefoonnummer
– E-mailadres
– IP-adres
– U te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren
– Om goederen en diensten bij u af te leveren

Locked-in Hasselt bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld.

Privacy statement – English

Locked-in Hasselt, located at Leopoldplein 31 3500 Hasselt, is responsible for the processing of personal data as shown in this privacy statement.

Contact details:

http://www.lockedinhasselt.be Leopoldplein 31 3500 Hasselt +32 (0) 11 96 37 76

Steve Gilissen is the Data Protection Officer at Locked-in Hasselt. He can be reached via info@lockedinhasselt.be

Personal data that we process
Locked-in Hasselt processes your personal data because you use our services and / or because you provide them yourself. Below is an overview of the personal data we process:

Special and / or sensitive personal data that we process
Our website and / or service does not intend to collect data about website visitors who are younger than 16 years. Unless they have permission from parents or guardians. However, we can not check if a visitor is older than 16. We encourage parents to be involved in the online activities of their children, in order to prevent data about children being collected without parental consent. If you are convinced that we have collected personal information about a minor without this consent, please contact us via info@lockedinhasselt.be, then we will delete this information.

For what purpose and on what basis we process personal data
Locked-in Hasselt processes your personal data for the following purposes:

Automated decision-making
Locked-in Hasselt does not take decisions based on automated processing on matters that can have (significant) consequences for people.
These are decisions that are taken by computer programs or systems, without involving a person (for example a Locked-in Hasselt employee).

How long we store personal data
Sharing personal data with third parties
Locked-in Hasselt provides exclusively to third parties and only if this is necessary for the execution of our agreement with you or to comply with a legal obligation.

Cookies, or similar techniques, that we use
Locked-in Hasselt only uses technical and functional cookies.
And analytical cookies that do not infringe your privacy.
A cookie is a small text file that is stored on your computer, tablet or smartphone when you first visit this website.
The cookies we use are necessary for the technical operation of the website and your ease of use.
They ensure that the website works properly and remember, for example, your preferences.
We can also optimize our website with this. You can opt out of cookies by setting your internet browser so that it does not store cookies anymore.
In addition, you can also delete all information previously saved via the settings of your browser.

View, modify or delete data
You have the right to view, correct or delete your personal data. You also have the right to withdraw your consent to the data processing or to object to the processing of your personal data by Locked-in Hasselt and you have the right to data portability. This means that you can submit a request to us to send the personal information we have in your computer file to you or another organization mentioned by you. You can send a request for access, correction, deletion, data transfer of your personal data or request for cancellation of your consent or objection to the processing of your personal data to info@lockedinhasselt.be. To ensure that the request for access has been made by you, we ask you to send a copy of your ID with the request. Make your passport photo, MRZ (machine readable zone, the strip with numbers at the bottom of the passport), passport number and citizen service number (BSN) black in this copy. This is to protect your privacy. We respond as quickly as possible, but within four weeks, at your request.

How we protect personal data
Locked-in Hasselt takes the protection of your data seriously and takes appropriate measures to prevent misuse, loss, unauthorized access, unwanted disclosure and unauthorized modification.
If you have the impression that your data is not secure or that there are indications of abuse, please contact our customer service or via info@lockedinhasselt.be

– First and last name
– Address data
– Phone number
– E-mail address
– IP address
– You can call or e-mail if necessary to carry out our services
– To deliver goods and services to you

Locked-in Hasselt does not store your personal data longer than is strictly necessary to realize the purposes for which your data is collected.